Ochrona danych medycznych (cz. II)

Informatyzacja sektora usług medycznych sprawia, że konieczne jest przyjrzenie się zasadom ochrony ochroną danych medycznych. Wątpliwości może budzić zwłaszcza ich relacja do danych osobowych, zasady ich ochrony na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych, a także dopuszczalność ich przetwarzania oraz powierzenia do przetwarzania. Niniejszy tekst omawia zasady postępowania z danymi medycznymi, uwzględniając zbliżające się wejście w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR).

Powierzenie przetwarzania danych medycznych – outsourcing IT

Ustawą z dnia 9 października 2015 roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 1991, z późn. zm.) o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw dokonano gruntowej przebudowy art. 24 ustawy o prawach pacjenta. Do najważniejszych zmian należy zaliczyć rozszerzenie katalogu podmiotów, które mogą zostać upoważnione do przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznej. Jak wskazano w poprzedniej części, katalog ten obecnie obejmuje nie tylko osoby wykonujące zawód medyczne, ale także kadrę pomocniczą. Uprzednio zaś uprawnionymi do uzyskiwania i przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznej byli tylko lekarze, pielęgniarki i położne.

Druga ze zmian odnosi się do możliwości zawarcia przez administratora umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Na gruncie dotychczasowych regulacji dopuszczalność zawarcia takiej umowy budziła daleko idące kontrowersje. W wystąpieniu do Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2011 roku sprawie podjęcia prac legislacyjnych mających na celu wprowadzenie podstaw prawnych dla zlecania informatycznej obsługi procesu przetwarzania danych osobowych przez administratorów danych przetwarzających dane osobowe pacjentów w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym wyspecjalizowanym w tym zakresie podmiotom (tzw. outsourcing)[1], GIODO wskazał, iż przekazywanie przez podmioty sektora ochrony zdrowia danych osobowych pacjentów wyspecjalizowanym podmiotom w celu obsługi procesu przetwarzania danych w systemach informatycznych budzi zastrzeżenia przede wszystkim ze względu na istnienie tajemnicy zawodowej określonej w art. 13 i 14 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Przywołane przez GIODO przepisy zobowiązują osoby wykonujące zawód medyczny do zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego oraz ustanawiają wyjątki od tej zasady. GIODO wskazał, iż inne przepisy sektorowe, m.in. prawa bankowego i telekomunikacyjnego w przeciwieństwie do aktów prawnych regulujących działalność medyczną uwzględniają zagrożenia i obowiązek zachowania tajemnic w kontekście umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych. W braku zapewnienia analogicznej ochrony, w ocenie GIODO, koniecznym było wprowadzenie odpowiednich regulacji uwzględniających przedstawione przez niego zastrzeżenia.

Uwagi te zostały uwzględnione w wyniku dodania do art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ustępów od 4 do 7. Dodane przepisy stanowią, iż warunkiem zawarcia umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie ochrony danych osobowych oraz prawa do kontroli przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych zgodności przetwarzania danych osobowych z tą umową przez podmiot przyjmujący te dane (ust. 4). Wydaje się, iż ochrona, o której wspomina przepis winna być rozumiana jako spełnienie wymogów, o których mowa w art. 31 ust. 3 ustawy o ochronie danych osobowych, a zatem odpowiadać będzie podjęcia środków zabezpieczających zbiór danych, o których mowa w art. 36-39 oraz spełnienie wymogów określonych Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemu informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024). W szczególności chodzi tutaj o sporządzenie stosownej polityki bezpieczeństwa[2] oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych. Uprawnienie kontrolne, o którym mowa w przywołanym przepisie dodatkowo wzmacnia pozycję administratora danych. Uprawnienie do kontroli procesora (podmiotu przetwarzającego dane na zlecenie administratora danych) nie zostało explicite wyrażone w ustawie o ochronie danych osobowych. W ustawie tej, w art. 31 ust. 5 wskazano jedynie, iż do kontroli do kontroli zgodności przetwarzania danych przez podmiot, o którym mowa w ust. 1 [procesora – dop.], z przepisami o ochronie danych osobowych stosuje się odpowiednio przepisy art. 14-19. Przepisy te odnoszą się do kontroli prowadzonej przez GIODO. Nie ulega zatem wątpliwości, iż poziom ochrony przewidziany dla przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznej. Art. 24 ust. 5 ustawy o prawach pacjenta stanowi natomiast, iż realizacja umowy, o której mowa w ust. 4, nie może powodować zakłócenia udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności w zakresie zapewnienia, bez zbędnej zwłoki, dostępu do danych zawartych w dokumentacji medycznej. Wymóg ten należy uznać za słuszny. Okoliczność powierzenia danych do przetwarzania nie może negatywnie wpływać na świadczenie przez podmiot prowadzący działalność leczniczą.

Wskazać wreszcie należy, iż zgodnie z art. 24 ust. 6 omawianej ustawy, procesor (tak jak podmioty, o których mowa w ust. 2 artykułu) obowiązany będzie do zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem uzyskanych w związku z realizacją umowy, również po śmierci pacjenta. Zgodnie natomiast z ust. 7, w przypadku zaprzestania przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej przez podmiot, któremu powierzono takie przetwarzanie, w szczególności w związku z jego likwidacją, jest on zobowiązany do przekazania danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej administratorowi danych.

Nie ulega też wątpliwości, iż zgodnie z art. 31 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie danych osobowych umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych powinna być zawarta na piśmie i określać cel i zakres przetwarzania danych. Należy również pamiętać o ust. 2a omawianego artykułu, zgodnie z którym nie wymaga zawarcia umowy między administratorem a podmiotem, o którym mowa w ust. 1, powierzenie przetwarzania danych, w tym przekazywanie danych, jeżeli ma miejsce między podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 1, czyli organami państwowymi, organami samorządu terytorialnego oraz do państwowymi i komunalnych jednostkami organizacyjnymi.

Podsumowanie

Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wprowadziła postulowane przez GIODO regulacje zezwalające na zawarcie przez administratora danych prowadzącego dokumentację medyczną umowy o powierzenie przetwarzania danych zawartych w tej dokumentacji. Dopuszczalność zastosowania tego rozwiązania obarczona jest jednak szeregiem wymogów, takich jak zapewnienie ochrony danych, umożliwienie administratorowi kontroli i dostępu do dokumentacji.

Wprowadzone zmiany stanowią jeden z kroków koniecznych do wprowadzenia pełnej informatyzacji dokumentacji medycznej. Zgodnie z przepisem art. 56 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia do dnia 31 grudnia 2017 r. elektroniczna dokumentacja medyczna może być wystawiana w postaci papierowej lub elektronicznej. Po tej dacie podmioty udzielające świadczeń medycznych zobowiązane będą do jej prowadzenia wyłącznie w formie elektronicznej. Narzędziem realizacji tego wymogu w wielu przypadkach będzie zawarcie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

Pamiętać należy, iż wejście w życie zmian odnoszące się do formy prowadzenia dokumentacji medycznej przypadnie na okres niewiele poprzedzający rozpoczęcie stosowania przepisów Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych. Przywołany akt prawny wprowadzi do porządku prawnego nowe uprawnienia osób, których dane osobowe podlegają przetwarzaniu. W zależności też od działań podjętych przez ustawodawcę wyłączy stosowanie części przepisów krajowych odnoszących się do ochrony danych osobowych. Na koniec warto wreszcie zauważyć, iż rozporządzenie przewiduje daleko idące sankcje związane z nieprzestrzeganiem jego przepisów, które sięgnąć mogą w przypadku pojedynczego naruszenia nawet 20 000 000 EUR, bądź w przypadku przedsiębiorstwa 4% jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, przy czym zastosowanie będzie mieć kwota wyższa. Reasumując, zapewnienie prawidłowego przetwarzania danych medycznych przez ich administratorów stanowić winno priorytet, a także będzie musiało być wykonywane z należytą ostrożnością i profesjonalizmem.

[1] http://www.giodo.gov.pl/1520122/id_art/4452/j/pl/

[2] Pewne wątpliwości podnoszone są w tym zakresie w zakresie możliwości powierzenia przetwarzania danych w chmurze, z uwagi na treść §4 rozporządzenia, który nakłada na administratora obowiązek wskazania miejsca gdzie dane są przetwarzane, co w przypadku rozwiązań opartych na cloud computingu może być niemożliwe (por. https://www.dzp.pl/files/Publikacje/Prawne_aspekty_us%C5%82ug_chmurowych_2015.pdf)ZESPÓŁ

NASZE DANE