Polityka Prywatności

I. WSTĘP

Kancelaria prawna Barta & Kaliński Sp. j. z siedzibą w Krakowie dokłada szczególnej staranności w zakresie ochrony prywatności. W tym celu przekazujemy Państwu informacje o przetwarzaniu przez kancelarię prawną Barta & Kaliński Sp. j. danych osobowych:

 • kandydatów do pracy biorących udział w rekrutacji prowadzonej przez naszą kancelarię – rozdział III polityki
 • pracowników bądź współpracowników klientów naszej kancelarii, z którymi kontaktujemy się w związku z realizowanymi przez nas projektami i zleceniami prawnymi – rozdział IV polityki
 • potencjalnych klientów, którzy nawiązują z nami kontakt w celu otrzymania oferty współpracy lub informacji o świadczonych przez nas usługach – rozdział V polityki
 • potencjalnych uczestników lub uczestników szkoleń organizowanych przez Kancelarię – rozdział VI polityki.

II. DEFINICJE

Poniżej znajduje się wyjaśnienie podstawowych pojęć używanych w niniejszej polityce:

 • Administrator lub KancelariaBarta & Kaliński spółka jawna z siedzibą w Krakowie, ul. Wilhelma Feldmana 4/4, 31-130 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000543137, NIP: 6762484695, adres e-mail: biuro@bartakalinski.pl, numer telefonu: +48 12 634 15 35, która jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i dla celów wskazanych w pkt III-V niniejszej polityki.
 • RODO – rozporządzanie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); tekst RODO dostępny jest na stronie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.
 • Strona – strona internetowa Kancelarii dostępna w domenie http://bartakalinski.pl

III. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY

Dane Administratora
Administratorem danych osobowych jest Barta & Kaliński sp. j. z siedzibą w Krakowie.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe kandydatów do pracy będą przetwarzane przez nas w celu przeprowadzenia bieżącej rekrutacji na stanowisko wskazane przez kandydata w ramach rekrutacji, w tym w celu oceny kwalifikacji oraz umiejętności potrzebnych do pracy na tym stanowisku.  Na podstawie dobrowolnej zgody możemy przetwarzać dane osobowe kandydatów na potrzeby ewentualnych, przyszłych procesów rekrutacyjnych (oznacza to pozostawienie dokumentów aplikacyjnych kandydata w naszej bazie abyśmy mogli w przyszłości skontaktować się z wybranymi kandydatami).

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy jest:

 • w przypadku, gdy podstawą zatrudnienia jest umowa o pracę:
  • w zakresie danych osobowych: imienia (imion) i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – obowiązek prawny wynikający z przepisów prawa (art. 22 [1] par. 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  • w zakresie danych osobowych zawartych w przesłanym CV i/lub liście motywacyjnym, innych niż wymienione w art. 22 [1] par. 1 Kodeksu pracy – dobrowolna zgoda kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • w przypadku, gdy podstawą zatrudnienia jest umowa cywilnoprawna – nasz uzasadniony interes w zakresie prowadzenia postępowań rekrutacyjnych i poszukiwania kandydatów na współpracowników naszej kancelarii (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Niezależnie od możliwej podstawy zatrudnienia, w toku postępowania rekrutacyjnego możemy również przetwarzać dane zebrane w toku rozmów kwalifikacyjnych w oparciu o nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na dokonywaniu oceny kwalifikacji i umiejętności kandydatów do pracy.

Ponadto, w przypadku kandydata wybranego w toku rekrutacji, jego dane osobowe będą przetwarzane w zakresie i dla celów w jakim jest to niezbędne do zawarcia z nim umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Jeżeli kandydat wyrazi na to dobrowolną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), możemy przetwarzać jego dane osobowe na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych osobowych w zakresie danych opisanych w art. 22 [1] par. 1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w rekrutacji. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe kandydatów do pracy będą przechowywane nie dłużej niż do zakończenia postępowania rekrutacyjnego, przy czym, jeśli otrzymaliśmy od kandydata do pracy dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych – dane te będziemy przetwarzać nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od daty przesłania dokumentów aplikacyjnych. W szczególnych sytuacjach Kancelaria może podjąć decyzję o przedłużeniu okresu przechowywania danych osobowych, jednak w takiej sytuacji kandydat do pracy zostanie poinformowany o dodatkowym celu przetwarzania danych w drodze realizacji odrębnego obowiązku informacyjnego przez Kancelarię.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Kandydatom do pracy, których dane osobowe przetwarzamy przysługuje prawo:

 • dostępu do danych osobowych oraz dostarczenia przez nas ich kopii,
 • sprostowania danych osobowych nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych,
 • przenoszenia danych, które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia.

Kandydatom do pracy przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu realizacji któregokolwiek z powyższych praw, prosimy o kontakt na adres wskazany w pkt II lit. a) niniejszej polityki.

Kandydatom do pracy, których dane osobowe przetwarzamy przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych osobowych

Możemy przekazać dane osobowe podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi, w tym usługi informatyczne lub usługi związane z prowadzeniem procesu rekrutacji.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

Nie będziemy przekazywać danych osobowych kandydatów do pracy do państw trzecich (tj. spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), ani organizacji międzynarodowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Nie będziemy podejmować w stosunku do kandydatów do pracy decyzji w sposób zautomatyzowany, ani nie będziemy dokonywać profilowania.

IV. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB WYZNACZONYCH PRZEZ KLIENTÓW DO KONTAKTU Z KANCELARIĄ

Dane Administratora

Administratorem danych osobowych jest Barta & Kaliński sp. j. z siedzibą w Krakowie.

Kategorie i źródło (sposób) pozyskania danych osobowych

Kancelaria dysponuje danymi osobowymi współpracowników lub pracowników klientów kancelarii w postaci: imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz stanowiska pracy, a także rodzaju spraw, które powierzono danej osobie, jako osobie kontaktującej się z nami lub reprezentującej naszego klienta.

Powyższe dane osobowe pozyskujemy w toku bieżącej komunikacji z ww. osobami kontaktowymi (podanie danych jest dobrowolne, lecz mogą być niezbędne w celu bieżącego kontaktu z nami) lub za pośrednictwem klienta, z którym współpracujemy.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe osób wyznaczonych przez naszych klientów do kontaktów z nami, będą przetwarzane przez nas w celu realizacji zlecenia bądź prowadzenia bieżącej obsługi prawnej naszych klientów, w tym w celu bieżącego kontaktu w sprawach związanych ze zleceniami powierzonymi kancelarii oraz w celu informowania o zmianach w prawie lub jego interpretacji mogących mieć wpływ na działalność przedsiębiorstw naszych klientów.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci utrzymywania bieżących kontaktów z klientem na potrzeby świadczenia usług doradztwa prawnego.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe osób wyznaczonych przez naszych klientów do kontaktów z nami będą przechowywane nie dłużej niż do zakończenia współpracy z klientem, w imieniu których występują ww. osoby kontaktowe, przy czym po tym czasie, takie dane osobowe mogą być przetwarzane w zakresie i dla celów niezbędnych do obrony lub dochodzenia roszczeń, przez okres przedawnienia roszczeń wynoszący 3 lata.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osobom, wyznaczonym do kontaktu z nami przez klientów kancelarii przysługuje prawo do:

 • dostępu do danych osobowych oraz dostarczenia przez nas ich kopii,
 • sprostowania danych osobowych nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych,
 • przenoszenia danych, które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia.

Ww. osobom przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu realizacji któregokolwiek z powyższych praw, prosimy o kontakt na adres wskazany w pkt II lit. a) niniejszej polityki.

Ww. osobom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych osobowych

Możemy przekazać dane osobowe podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi, w tym usługi informatyczne.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

Nie będziemy przekazywać danych osobowych do państw trzecich (tj. spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), ani organizacji międzynarodowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Nie będziemy podejmować w odniesieniu do ww. osób decyzji w sposób zautomatyzowany, ani nie będziemy dokonywać profilowania.

V. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB, KTÓRE KONTAKTUJĄ SIĘ Z KANCELARIĄ (NP. POPRZEZ KONTAKT E-MAILOWY LUB TELEFONICZNY), W SZCZEGÓLNOŚCI W SPRAWIE NAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY Z NAMI LUB OTRZYMANIA INFORMACJI O NASZYCH USŁUGACH (POTENCJALNI KLIENCI)

Dane Administratora

Administratorem danych osobowych jest Barta & Kaliński sp. j. z siedzibą w Krakowie.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe osób, które kontaktują się z nami będą przetwarzane przez nas w celu odpowiedzi na zgłoszenie lub zapytanie związane ze współpracą z nami, a także w celu przedstawienia oferty współpracy, jeśli zostaniemy o to poproszeni.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci udzielenia odpowiedzi na zgłoszenia, nawiązania relacji z osobą, która się z nami kontaktuje, a także przedstawienia oferty współpracy z kancelarią, jeśli zostaniemy o to poproszeni.

Obowiązek podania danych

Nie ma obowiązku podawania nam danych przez osoby, które się z nami kontaktują – jest to całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych kontaktowych może uniemożliwić prowadzenie korespondencji, w szczególności udzielenie odpowiedzi na pytania kierowane do nas.

Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przetwarzać dane osobowe osób, które się z nami skontaktowały przez okres wymiany korespondencji, a po tym czasie: przez okres oraz w zakresie niezbędnym w celu ewentualnego ponowienia kontaktu bądź utrzymywania bieżących relacji (do 18 miesięcy), a także przez okres oraz w zakresie niezbędnym w celu ustalania, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami (do czasu ustania okresu przedawnienia, który wynosi 3 lata).

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osobom, które się z nami kontaktują w celu poznania naszej oferty lub pozyskania informacji o działalności kancelarii przysługuje prawo do:

 • dostępu do danych osobowych oraz dostarczenia przez nas ich kopii,
 • sprostowania danych osobowych nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych,
 • przenoszenia danych, które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia.

Ww. osobom przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu realizacji któregokolwiek z powyższych praw, prosimy o kontakt na adres wskazany w pkt II lit. a) niniejszej polityki.

Ww. osobom przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych osobowych

Możemy przekazać dane osobowe podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi, w tym usługi informatyczne.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

Nie będziemy przekazywać danych osobowych do państw trzecich (tj. spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), ani organizacji międzynarodowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Nie będziemy podejmować w stosunku do osób, które się z nami kontaktują decyzji w sposób zautomatyzowany, ani nie będziemy dokonywać profilowania.

VI. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH CHĘĆ UDZIAŁU W SZKOLENIU LUB UCZESTNIKÓW SZKOLENIA ORGANIZOWANEGO PRZEZ KANCELARIĘ

Dane Administratora

Administratorem danych osobowych jest Barta & Kaliński sp. j. z siedzibą w Krakowie.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe osób, które dokonują zgłoszenia udziału w szkoleniu za pomocą formularza zgłoszeniowego udostępnionego na Stronie (dane potencjalnych uczestników szkolenia) będą przetwarzane przez nas w celu odpowiedzi na dokonane zgłoszenie.

Dane osobowe osób, których zgłoszenie udziału w szkoleniu zostało potwierdzone przez Kancelarię (dane uczestników szkolenia), będą przetwarzane przez nas także w celu rejestracji udziału w szkoleniu, przesyłania informacji dotyczących szkolenia lub udziału w szkoleniu, umożliwienia udziału w szkoleniu oraz ewentualnego utrzymywania relacji profesjonalnych nawiązanych w trakcie szkolenia.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie danych osobowych osób, które dokonują zgłoszenia udziału w szkoleniu (dane potencjalnych uczestników szkolenia) jest jego niezbędność do celu realizacji żądań osoby, której dane dotyczą oraz wykonania umowy, której stroną jest ta osoba (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w postaci udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie udziału w szkoleniu oraz nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie udziału w szkoleniu.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie danych osobowych osób których zgłoszenie udziału w szkoleniu zostało potwierdzone przez Kancelarię (dane uczestników szkolenia), jest jego niezbędność do celu realizacji żądań osoby, której dane dotyczą oraz wykonania umowy, której stroną jest ta osoba (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w postaci udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie udziału w szkoleniu, rejestracji udziału w szkoleniu, udzielenia informacji dotyczących szkolenia lub udziału w szkoleniu, a także umożliwienia udziału w szkoleniu oraz nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie udziału w szkoleniu, rejestracji udziału w szkoleniu, udzielenia informacji dotyczących szkolenia lub udziału w szkoleniu, a także umożliwienia udziału w szkoleniu oraz ewentualnego utrzymywania relacji profesjonalnych nawiązanych w trakcie szkolenia.

Obowiązek podania danych

Podanie określonych w formularzu zgłoszeniowym udostępnionym na Stronie danych osobowych umożliwiających identyfikację potencjalnego uczestnika szkolenia oraz kontakt z nim (imię i nazwisko, adres oraz adres e-mail) jest niezbędne, aby móc dokonać zgłoszenia udziału w szkoleniu, a w przypadku potwierdzenia przez Kancelarię zgłoszenia udziału w szkoleniu, aby móc wziąć udział w szkoleniu. Podanie danych do faktury jest niezbędne do jej wystawienia. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przetwarzać dane osobowe osób, które dokonały zgłoszenia udziału w szkoleniu (dane potencjalnych uczestników szkolenia) lub dane osobowe osób których zgłoszenie udziału w szkoleniu zostało potwierdzone przez Kancelarię (dane uczestników szkolenia), odpowiednio przez okres wymiany korespondencji dot. danego zgłoszenia udziału lub do czasu zakończenia szkolenia, a po tym czasie: przez okres oraz w zakresie niezbędnym w celu utrzymywania relacji profesjonalnych nawiązanych w trakcie szkolenia (do 12 miesięcy), a także przez okres oraz w zakresie niezbędnym w celu ustalania, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami (do czasu ustania okresu przedawnienia, który wynosi 3 lata).

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osobom, które dokonują zgłoszenia udziału w szkoleniu lub uczestnikom szkolenia przysługuje prawo do:

 • dostępu do danych osobowych oraz dostarczenia przez nas ich kopii,
 • sprostowania danych osobowych nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych,
 • przenoszenia danych, które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia.

Ww. osobom przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu realizacji któregokolwiek z powyższych praw, prosimy o kontakt na adres wskazany w rozdziale II tiret pierwszy niniejszej Polityki prywatności.

Ww. osobom przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych osobowych

Możemy przekazać dane osobowe podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi, w tym usługi informatyczne oraz usługi związane z organizacją i realizacją szkoleń.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

Nie będziemy przekazywać danych osobowych do państw trzecich (tj. spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), ani organizacji międzynarodowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Nie będziemy podejmować w stosunku do osób, które się z nami kontaktują decyzji w sposób zautomatyzowany, ani nie będziemy dokonywać profilowania.

Podmiot zgłaszający uczestnika szkolenia

Dane osobowe uczestników, których udział w szkoleniu został zgłoszony przez podmiot zgłaszający, podmiot ten udostępnia Kancelarii do celów określonych powyżej – Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych. Jednocześnie, podmiot zgłaszający zobowiązuje się do poinformowania Uczestnika o informacjach wynikających z art. 14 RODO.