Polityka Prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY

I. Dane Administratora

Administratorem Twoich danych osobowych jest Barta & Kaliński sp. j. z siedzibą w Krakowie, przy ul. W. Feldmana 4/4, 31-130 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000543137, NIP: 6762484695, REGON: 360761651, której dokumentacja rejestrowa prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Możesz się skontaktować z nami: pisemnie na adres wskazany powyżej, telefonicznie, pod numerami telefonu: +48 607 610 679 lub + 48 12 634 15 35 lub e-mailowo, na adres: biuro@bartakalinski.pl.

 

II. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz, w tym w celu oceny kwalifikacji oraz umiejętności potrzebnych do pracy na tym stanowisku.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
– w zakresie danych osobowych: imienia (imion) i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – przepis prawa, tj. art. 22 [1] par. 1 Kodeksu pracy,
– w zakresie danych osobowych zawartych w przesłanym CV i/lub liście motywacyjnym, innych niż wymienione w art. 22 [1] par. 1 Kodeksu pracy – Twoja dobrowolnie udzielona zgoda,
– w zakresie danych osobowych zebranych w toku rozmowy kwalifikacyjnej – nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest sprawdzenie, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, w związku z którym prowadzimy rekrutację.

Ponadto, w przypadku kandydata wybranego w toku rekrutacji, jego dane osobowe będą przetwarzane w zakresie i dla celów w jakim jest to niezbędne do zawarcia z nim umowy.

 

III. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 [1] par. 1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w rekrutacji. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

 

IV. Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przechowywane nie później do zakończenia postępowania rekrutacyjnego.

 

V. Prawa osoby, której dane dotyczą

Masz prawo:
dostępu do danych osobowych oraz dostarczenia przez nas ich kopii,
sprostowania danych osobowych nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych,
przenoszenia danych, co do tych danych, które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy,
ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia.

Masz także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu realizacji któregokolwiek z  powyższych praw, możesz się z nami skontaktować pod adresami wskazanymi w pkt I.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

VI. Odbiorcy danych osobowych

Możemy przekazać Twoje dane osobowe podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w szczególności dostawcom usług rekrutacji on-line.

 

VII. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do państw trzecich (tj. spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), ani organizacji międzynarodowych.

 

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Nie będziemy podejmować w stosunku do Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany, ani nie będziesz podlegać profilowaniu.