Regulamin Serwisu

 

I. DEFINICJE

 

 1. Poniżej znajduje się wyjaśnienie podstawowych pojęć używanych w niniejszym regulaminie:
  • Administrator lub Kancelaria – Barta & Kaliński spółka jawna z siedzibą w Krakowie, ul. Wilhelma Feldmana 4/4, 31-130 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000543137, NIP: 6762484695, adres e-mail: biuro@bartakalinski.pl, numer telefonu: +48 12 634 15 35, która jest administratorem Strony i podmiotem świadczącym Usługi.
  • Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach strony bartakalinski.pl, który określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej przez Kancelarię oraz zasady korzystania z tych usług przez Użytkowników.
  • Strona, Strona internetowa – należąca do Kancelarii strona internetowa znajdująca się w domenie bartakalinski.pl.
  • Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  • Użytkownik – każda osoba korzystająca ze strony internetowej.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Administratorem strony jest kancelaria Barta & Kaliński sp. j. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wilhelma Feldmana 4/4.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług przez Administratora na rzecz Użytkownika.

 

III. USŁUGA DOSTĘPU DO TREŚCI

 

 1. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi dostępu do ogólnodostępnych treści następuje poprzez wejście Użytkownika na stronę internetową.
 2. Usługa dostępu do treści świadczona jest przez okres dostępu Użytkownika do ogólnodostępnych treści znajdujących się na Stronie internetowej.
 3. Usługa dostępu do ogólnodostępnych treści jest świadczona nieodpłatnie i jest dostępna dla wszystkich Użytkowników posiadających dostęp do sieci Internet.

 

IV. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 

 1. Użytkownikowi zabrania się podawania danych nieprawdziwych bądź nieaktualnych, dostarczania treści naruszających przepisy prawa, dążenia do zakłócenia prawidłowego funkcjonowania strony i świadczenia usług przez Administratora, a także podejmowania wszelkich innych działań naruszających prawa osób trzecich oraz obowiązujące przepisy prawa.

 

V. WYMAGANIA TECHNICZNE

 

 1. W celu korzystania ze Strony konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika urządzeniem posiadającym dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki (np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera).
 2. Strona internetowa Administratora wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli informacje przesyłane przez Stronę internetową do urządzenia Użytkownika, w którym zapisywane są ustawienia, preferencje i inne informacje związane z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony internetowej. Zasady wykorzystywania plików cookies na Stronie opisane zostały przez Administratora w polityce cookies dostępnej tutaj.

 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

 

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek niezgodnego z prawem lub Regulaminem wykorzystania Strony bądź świadczonych za jej pomocą Usług.

 

VII. KORZYSTANIE Z TREŚCI UDOSTĘPNIONYCH NA STRONIE

 

 1. Na Stronie mogą być publikowane artykuły i inne materiały o tematyce prawniczej. Artykuły te nie stanowią opinii prawnych ani jakichkolwiek porad prawnych. W celu uzyskania opinii lub porady prawnej Użytkownik jest proszony o bezpośredni kontakt z Kancelarią.
 2. Materiały, w tym artykuły opublikowane na stronie internetowej, stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach zależnych.
 3. Artykuły znajdujące się w sekcji „Artykuły” są udostępniane na podstawie licencji Creative Commons ‘Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska’ – licencja ta zezwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych pod warunkiem nie wprowadzania do artykułu żadnych zmian oraz opatrzenia go: imionami i nazwiskami autorów oraz informacją o treści: „Tekst ten pochodzi z serwisu internetowego kancelarii prawnej Barta&Kaliński – https://bartakalinski.pl/.”
 4. W przypadku utworów innych niż artykuły (tj. interfejs strony internetowej, kod źródłowy), są one objęte prawami wyłącznymi, w tym prawami autorskimi, które przysługują wyłącznie Kancelarii lub podmiotom z nią współpracującym, a Kancelaria ani te podmioty nie udzielają licencji na wykorzystywanie tych utworów.

 

VIII. ZGŁASZANIE PROBLEMÓW / REKLAMACJE

 

 1. Kancelaria dokłada niezbędnych starań w celu zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania Strony internetowej.
 2. W przypadku jakichkolwiek problemów z funkcjonowaniem Strony internetowej Użytkownicy mogą skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: biuro@bartakalinski.pl.
 3. W celu usprawnienia postępowania w sprawie zgłoszonego problemu lub reklamacji, prosimy w zgłoszeniu o wskazanie w miarę możliwości pełnego opisu problemu.
 4. Administrator udzieli odpowiedzi na przesłane zgłoszenie tak szybko, jak to jest możliwe, jednak nie później w terminie 14 dni od momentu uzyskania od Użytkownika pełnej informacji na temat dostrzeżonego problemu lub zastrzeżeń odnoszących się do Strony internetowej lub Usług.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Aktualna treść regulaminu jest udostępniana Użytkownikom w ramach strony internetowej w formacie umożliwiającym jego pobranie, utrwalenie, bądź wydrukowanie. Regulamin jest dostępny do pobrania tutaj.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka prywatności.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.