Regulamin szkoleń „BarKa o IT”

 1. DEFINICJE

  1. Poniżej znajduje się wyjaśnienie podstawowych pojęć używanych w niniejszym Regulaminie:
   • Organizator lub Kancelaria – Barta & Kaliński spółka jawna z siedzibą w Krakowie, ul. Wilhelma Feldmana 4/4, 31-130 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000543137, NIP: 6762484695, adres e-mail: biuro@bartakalinski.pl, numer telefonu: +48 12 634 15 35.
   • Program – broszura zamieszczona na stronie internetowej bartakalinski.pl oraz na portalu LinkedIn zawierająca szczegółowe informacje dot. szkoleń z cyklu „BarKa o IT”, w tym informacje o miejscu, terminie, czasie trwania i opłacie za dane szkolenie, a także o prelegentach wyznaczonych do ich przeprowadzania.
   • Regulamin – niniejszy regulamin szkoleń z cyklu „BarKa o IT”, który określa zasady organizacji i przeprowadzenia szkoleń przez Kancelarię oraz zasady uczestnictwa w tych szkoleniach.
   • Uczestnik – każda osoba, która dokonała zgłoszenia za pomocą formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej bartakalinski.pl lub osoba, która została za swoją zgodą wskazana w ww. zgłoszeniu jako uczestnik szkolenia, jej zgłoszenie zostało potwierdzone przez Organizatora oraz dokonała wymaganej płatności.
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

   1. Z zastrzeżeniem postanowień rozdziału V, Organizator przeprowadzi szkolenie w terminie i miejscu oraz w zakresie tematycznym odpowiadającym aktualnemu Programowi.
   2. Organizator wyznaczy prelegentów posiadających wiedzę merytoryczną oraz doświadczenie pozwalające na przeprowadzenie szkolenia z zakresu tematyki wskazanej w Programie.
   3. Wszystkie materiały udostępnione w trakcie realizacji szkolenia, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej, chronione są prawem autorskim.
   4. Udział w szkoleniu zostanie potwierdzony certyfikatem wydanym przez Organizatora.
 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

   1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zgłoszenie udziału w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej bartakalinski.pl, potwierdzenie zgłoszenia udziału przez Organizatora oraz dokonanie płatności w wysokości określonej w Programie.
   2. Po dokonaniu zgłoszenia udziału w szkoleniu, Organizator potwierdzi zgłoszenie albo poinformuje o braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu, w szczególności z uwagi na przekroczony limit miejsc.
   3. W przypadku potwierdzenia przez Organizatora danego zgłoszenia udziału w szkoleniu, osoba wskazana w zgłoszeniu jako płatnik zobowiązana jest do zapłaty kwoty odpowiadającej opłacie szkoleniowej wskazanej w Programie, na podstawie wystawionej przez Organizatora faktury pro forma. Kwota opłaty szkoleniowej podana w Programie jest kwotą netto do której zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
   4. Wpłaty za szkolenie należy dokonać na rachunek bankowy Organizatora wskazany na wystawionej przez Organizatora fakturze pro forma, w terminie 3 dni od dnia otrzymania takiej faktury. Jeżeli jednak zgłoszenie udziału zostało dokonane na mniej niż 3 dni przed datą szkolenia, wpłaty należy dokonać nie później niż do dnia, w którym odbywa się dane szkolenie. Brak wpłaty za szkolenie w ww. terminie będzie skutkował anulowaniem dokonanego zgłoszenia udziału w szkoleniu.
   5. Za dzień dokonania wpłaty uważa się dzień jej uznania na rachunku bankowym Organizatora.
   6. Po zaksięgowaniu płatności Uczestnik otrzyma drogą elektroniczną – na co Uczestnik wyraża zgodę, na podany przez niego w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej, potwierdzenie otrzymania płatności, szczegóły dotyczące zakupionego szkolenia oraz fakturę VAT.
 4. SZKOLENIE

   1. Cena szkolenia obejmuje:
    • uczestnictwo w szkoleniu,
    • materiały szkoleniowe (jeśli zostały udostępnione),
    • koszt napoi i przekąsek przeznaczonych w przerwie dla Uczestników (bufet kawowy),
    • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
   2. Uczestnik we własnym zakresie pokrywa koszty inne niż określone powyżej, w tym w szczególności koszty dojazdu na szkolenie, koszty zakwaterowania, noclegu i wyżywienia oraz koszty parkingów.
 5. ODWOŁANIE ORAZ ZMIANA MIEJSCA LUB TERMINU SZKOLENIA

   1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca lub terminu szkolenia bądź też odwołania szkolenia w terminie do 3 dni przed planowanym terminem szkolenia, w szczególności, w sytuacji braku wystarczającej liczby uczestników lub z powodu wystąpienia okoliczności szczególnych lub niezależnych od Organizatora.
   2. W przypadku zmiany terminu szkolenia przez Organizatora, Uczestnikowi przysługuje prawo wyboru – bądź do uczestnictwa w szkoleniu bez względu na zmianę terminu, bądź do rezygnacji z udziału w szkoleniu za zwrotem dokonanej opłaty na zasadach, o których mowa w ust. 3 poniżej. O swoim wyborze Uczestnik zobowiązany będzie poinformować Organizatora w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie terminu szkolenia.
   3. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, wniesiona przez Uczestnika opłata za udział w szkoleniu zostanie w całości zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wpłacona w terminie do 10 dni roboczych od dnia odwołania szkolenia.
   4. Informacja o zmianie miejsca lub terminu szkolenia bądź o jego odwołaniu zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zgłoszeniowym lub zostanie przekazana przez Organizatora telefonicznie Uczestnikowi lub podmiotowi zgłaszającemu Uczestnika.
 6. REZYGNACJA ZE SZKOLENIA

   1. Uczestnikowi, który poprawnie wypełnił formularz zgłoszeniowy i dokonał płatności za szkolenie nie przysługuje prawo bezpłatnej rezygnacji z udziału w szkoleniu, z zastrzeżeniem rozdziału V pkt 2 powyżej.
   2. Rezygnacja Uczestnika z wzięcia udziału w szkoleniu jest równoznaczna z brakiem możliwości żądania zwrotu wpłaconej przez niego opłaty za szkolenie, z zastrzeżeniem rozdziału V pkt 2 powyżej.
   3. Uczestnik, który nie może wziąć udziału w szkoleniu ma prawo zgłosić na swoje miejsce inną osobę, wskazując jej dane, w zakresie przewidzianym w formularzu zgłoszeniowym, o czym zobowiązany jest powiadomić Organizatora najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem szkolenia.
   4. Zarówno częściowa, jak i całkowita nieobecność na szkoleniu nie uprawnia Uczestnika do żądania od Organizatora zwrotu całości lub części wniesionej opłaty za szkolenie.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. Uczestnikowi nie przysługuje prawo rejestrowania obrazu lub dźwięku w trakcie szkolenia, chyba że Organizator wyrazi uprzednią pisemną zgodę na taką formę rejestracji.
   2. Organizator uprawniony jest do skontaktowania się z Uczestnikiem lub podmiotem zgłaszającym Uczestnika celem uzyskania opinii lub ankiety o przebytym szkoleniu, jednak wydanie opinii lub wypełnienie ankiety jest całkowicie dobrowolne.
   3. Zasady przetwarzania przez Organizatora danych osobowych osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz Uczestników szkoleń określa Polityka prywatności. W przypadku dokonywania zgłoszeń Uczestników przez osoby trzecie, podmiot zgłaszający zobowiązuje się do poinformowania Uczestnika w imieniu Organizatora o informacjach wynikających z art. 14 RODO.
   4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy kodeksu cywilnego.