Ochrona informacji i dane osobowe

Konsulting prawny w zakresie ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji, w tym danych przetwarzanych w systemach informatycznych, danych medycznych, danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną, tajemnicą bankową, danych pomiarowych przetwarzanych w tzw. inteligentnych sieciach energetycznych.

Posiadamy doświadczenie w zakresie weryfikacji legalności gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych oraz informacji prawnie chronionych, w tym danych osobowych, z uwzględnieniem regulacji polskich i prawa Unii Europejskiej. W naszej pracy uwzględniamy dobre praktyki i rekomendacje organów nadzoru (GIODO, KNF) oraz instytucji dokonujących oficjalnej wykładni obowiązujących przepisów (Grupa Robocza art. 29).

Mamy doświadczenie w tworzeniu modeli zarządzania danymi i informacją prawnie chronioną (także rozwiązań internetowych, cloud computing). Doradzamy przy budowie prawnego modelu udostępniania danych w projektach informatycznych, jak również – we współpracy z parterami merytorycznymi – wspieramy projektowanie i weryfikację zabezpieczeń danych (np. pod kątem rekomendacji CERT czy OWASP). Opiniujemy dokumentację, polityki i praktyki stosowane przez naszych Klientów.

Posiadamy doświadczenie w przygotowaniu dokumentacji prawnej dotyczącej gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych oraz informacji prawnie chronionych, w tym wymaganej prawem dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych, projektów umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych, a także umów o zachowanie poufności (NDA) oraz umów dotyczących korzystania z know-how.

Wykonujemy kompleksowe audyty prawne zgodności przetwarzania danych (w tym danych osobowych) gromadzonych w systemach informatycznych z przepisami prawa, audyty prawne stosowanych procedur i polityk BCP oraz disaster recovery. Przygotowujemy opinie prawne oraz rekomendacje w zakresie modeli udostępniania i przewarzania danych w przedsiębiorstwach oraz grupach kapitałowych. Zapewniamy wsparcie w ramach postępowań przed GIODO, a także w postępowaniach sądowych dotyczących ochrony danych i informacji.Nasi specjaliści:
Michał Barta dr Wojciech Kaliński Bohdan Widła Marta Czeladzka, LL.M Małgorzata Mrożkiewicz-Ziomek Agata Marcinkowska Damian Łapka Karolina Kaim dr Ewa Laskowska, LL.M

ZESPÓŁ

ARTYKUŁY

Zmiana zasad stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów – znaczenie dla branży IT
Przedsiębiorcy, w tym z sektora IT, którzy opierają swój model rozliczeń z pracownikami na 50% kosztach uzyskania przychodu będą musieli dokonać przeglądu i dostosować wdrożone przez siebie metody rozliczeń KUP z uwagi na zmieniające się otoczenie prawne.
czytaj dalej >
Programy komputerowe a pułapki ‘work made for hire’
Przedsiębiorcy, których celem jest pozyskanie praw do programów komputerowych bądź innych utworów stworzonych w ramach wykonywania obowiązków pracowniczych przez osoby przez nich zatrudniane, w tym w szczególności firmy informatyczne działające na styku różnych porządków prawnych, powinny zwrócić szczególną uwagę na potencjalne zagrożenia płynące z odmiennych regulacji dotyczących tych utworów na gruncie doktryny ‘work made for hire’.
czytaj dalej >
Zobacz więcej artykułów

NASZE DANE